MENSE RECHTEN

Rectificatie rechtstatelijke verhoudingen op pagina 17 onderaan

Datum: Haarlem, 02-02-2024

Auteur: Martijn Mense

Begin april 2022 werd een bommetje gelegd onder het natuurbeschermingsrecht met een uitspraak die er – kort gezegd – op neer kwam dat een partij beëindiging van een bestuursrechtelijke procedure kan afdwingen indien die partij in verhouding tot wat bereikt…

Best practices in een volwassen rechtstaat

Datum: Haarlem, 23-11-2023

Auteur: Martijn Mense

Het legaliteitsbeginsel komt er samengevat op neer dat het handelen van een overheid gebaseerd moet zijn op een vooraf vastgestelde bepaling. Een overheid mag een regel niet achteraf opleggen en daarmee gedrag waarvan een burger niet wist en niet kon…

WHOA even!

Datum: Haarlem, 09-10-2023

Auteur: Martijn Mense

De Faillissementswet (Fw) kent een regeling waarbij een gefailleerde partij in een faillissement een akkoord aan kan bieden. Voor een af te dwingen akkoord is nodig dat een gewone meerderheid (dus 50 + 1) van de schuldeisers die bij elkaar…

De ambtshalve toetsing tombola

Datum: Haarlem, 04-09-2023

Auteur: Martijn Mense

De wet (zie artikel 6:230m lid 1 BW) bepaalt dat een handelaar bij een op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst verplicht is op duidelijke en begrijpelijke wijze bepaalde informatie aan de consument te verstrekken. Denk daarbij aan zoiets…

Cash is king

Datum: Haarlem, 21-07-2023

Auteur: Martijn Mense

Op de rechtenfaculteit ging eind jaren ’90 de witz rond dat het rondlopen met een weekendtas een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit opleverde (artikel 27 lid 1 Sv). Die opvatting heeft nooit algemene ingang gevonden. Anders is…